consultum.hr Dobrodo?li

UPconsultum.hr
Title: Dobrodo?li
Description: Consultum - revizija ra?unovodstvo financije
Keywords:
consultum.hr is ranked 0 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. consultum.hr has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

consultum.hr Information

consultum.hr Information,consultum.hr IP Address,consultum.hr DNS Server

Website / Domain: consultum.hr
Website IP Address: 136.243.64.66
Domain DNS Server: ns1.studio4web.com,ns2.studio4web.com

consultum.hr Rank

Alexa Rank: 0
Html Domain Rank: 0/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

consultum.hr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

consultum.hr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0,private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform
Server Apache
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Tue, 20 Feb 2018 11:42:21 GMT

consultum.hr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

consultum.hr Traffic Sources Chart

consultum.hr Alexa Rank History Chart

aleax

consultum.hr Html To Plain Text

Dobrodo?li Pula, Tartinijeva 6 | Tel. +385 52 217 541, +385 52 216 020, +385 52 383 8 27 | Fax. +385 52 383 826 Naslovna Menu Revizija Ra?unovodstvo Procjena poduze?a Due Diligence Financijsko i investicijsko savjetovanje Kontakt Tvrtka CONSULTUM KOMPARI? d.o.o. registrirana je za reviziju, ra?unovodstvo, financijsku analizu i kontrolu za pravne i fizi?ke osobe, te porezno savjetovanje za djelokrug unutar vlastite djelatnosti. CONSULTUM KOMPARI? - tim ?ine stru?njaci iz podru?ju revizije, ra?unovodstva, poreznog i investicijskog savjetovanja. Revizori tvrtke CONSULTUM KOMPARI? obavljali su reviziju poslovanja kod poduzetnika na podru?ju Istarske i Primorsko - goranske ?upanije, te Grada Zagreba iz djelatnosti industrije, poljoprivrede, trgovine, ugostiteljstva, turizma, prometa, komunalne infrastrukture, neprofitnih organizacija, banaka i ?tedionica te prora?una i prora?unskih korisnika. Po kadrovskoj, tehni?koj opremljenosti i osposobljenosti pripadamo u sam vrh revizorske struke u Istarskoj ?upaniji i osposobljeni smo za pru?anje usluga najvi?e kvalitete. Na?a ra?unovodstvena i informati?ka pismenost omogu?uje nam kvalitetan i djelotvoran rad na dana?njem kompleksnom podru?ju revizorskih i ra?unovodstvenih usluga. S obzirom na potrebe poduzetnika u gospodarstvu isti?emo da smo sura?ivali i s me?unarodnim revizijskim tvrtkama Deloitte & Touche Hrvatska i Ernest & Yung. Direktor dru?tva Ernest Kompari?, ?lan je Upravnog vije?a Hrvatske revizorske komore. ?lan prvog sastava Vije?a koje je utrlo put i formiralo bazu za ustroj revizorske struke u Republici Hrvatskoj. Uvjereni smo da nam na?e kvalifikacije i iskustvo omogu?uju da udovoljimo potrebama i zahtjevima Va?e tvrtke. No iframes REVIZIJA Revizija je skup strogo definiranih postupaka koje je potrebno provesti kako bi se testirale pozicije u financijskim izvje??ima a sve u svrhu izra?avanja mi?ljenja o financijskim izvje??ima. Mi?ljenje govori da li su i u kojoj mjeri temeljni financijski izvje?taji realni i objektivni. Reviziju planiramo i provodimo u skladu s Me?unarodnim revizijskim standardima i Me?unarodnim ra?unovodstvenim standardima, odnosno lokalnim ra?unovodstvenim standardima zemlje temeljem ?ijeg Zakona se revizija obavlja sa ciljem da Vam osiguramo najvi?u razinu profesionalne usluge. Na?a komunikacija s klijentima prisutna je tijekom cijele godine, kako bismo mogli udovoljiti Va?im potrebama i rje?avati pitanja koja bi se mogla pojaviti u tijeku poslovanja. Revizije pove?anja temeljnog kapitala dru?tva temeljem ZTD-a Pove?anje temeljog kapitala dru?tva unosom stvari i prava vr?i se na temelju revizorskog izvje??a i javnobilje?ni?kog akta. Dokumenti se podnose trgova?kom sudu gdje je sjedi?te poslodavca. Pove?anje temeljnog kapitala dru?tva je pozitivna odluka poduzetnika. Odluka koju ?e pozdraviti svaka banka i bilo koji financijski i ra?unovodstveni stru?njak. Pove?anje temeljnog kapitala je postupak koji mo?e biti jako neugodan kada ra?unovodstveni podaci nisu sre?eni, a mo?e rezultirati i neugodnim posljedicama za samog poduzetnika ako je nepromi?ljeno obavljeno. Na?im stru?nim iskustvom ikonzultantskim uslugama mo?ete biti sigurni da ste donijeli pravu odluku. Ukoliko imate ikakvih upita glede na?ih usluga slobodno nam se obratite. Ovdje mo?ete vidjeti izvje??e o transparentnosti ... RA?UNOVODSTVO Ra?unovodstvo u vremenima sve zahtjevnijeg tr?i?ta kapitala, dobilo je novu dimenziju. Nikada kao danas ra?unovodstvo nije imalo ve?i zna?aj. ?uma podataka, za management mo?e biti ozbiljna prepreka za dono?enje kvalitetnih odluka. Nesre?enost poslovnih knjiga u dana?njim vremenima brzih odluka mo?e dovesti do nesagledivih posljedica, pa ?ak i do samog ga?enja poslovanja. Ukoliko management ne dobiva od ra?unovodstva kvalitetne informacije u nebrojenom broju slu?ajeva tapka u mraku i samo intuicijom mo?e donositi poslovne odluke, ?to je danas nedopustivo. Na?im iskustvom dovodimo Va?e ra?unovodstvo u polo?aj da management ima pouzdanja u vlastite financijske pokazatelje, te da na osnovu kvalitetnih financijskih informacija donosi poslovne odluke koje ?e donijeti prosperitet kako zaposlinicima, tako i managementu i vlasnicima. Ukoliko imate ikakvih upita glede na?ih usluga slobodno nam se obratite. PROCJENA PODUZE?A Procjena poduze?a je postupak utvr?ivanja sada?nje vrijednosti poduze?a na temelju dosada?njih i procijenjenih budu?ih rezultata poslovanja a u svrhu dobivanja ?to realnije trenutne vrijednosti snimanog subjekta. U postupcima procjene koristimo kompleksne statisti?ke matemati?ke i iskustvene metode procjene, gdje dolazimo do najrealnijih sada?njih vrijednosti poduze?a. Realna procjena poduz?a nadasve je va?na na?im partnerima pri ulaganu i pro?irenju svog poslovanja, kako bi nova ulaganja donijela korist i dugoro?nu stabilnost kako samoj matici, tako i managementu, a vlasnicima dionica, odnosno udjela donijela financijsku koris (profit). Ukoliko imate ikakvih upita glede na?ih usluga slobodno nam se obratite. DUE DILIGENCE Due diligence je postupak dubinskog snimanja poduze?a, a u svrhu definiranja mogu?nosti pobolj?anja procesa funkcioniranja samog poduze?a. Analiza i kontrola poslovne dokumentacije. Ovisno o cilju procesa due diligenca mo?emo podijeliti zahtjev na dva razli?ita cilja 1. Definiranje postavki SWAT analize, 2. Dubinski pregled poduze?a za potrebe preuzimanja poduze?a. Zna?ajne promjene u organizacijskoj strukturi obilje?avaju sliku moderne ekonomije. Prilikom odluka o prodaji ili kupnji nastaje natjecanje za objekte akvizicije. Posljedica toga je da se potrebni due diligence moraju provoditi me?u ostalom pod velikim vremenskim pritiskom i fokusirano na odre?ena podru?ja. Sustavno koncentriranje na faktore koji odre?uju vrijednosti optimiraju koristi due diligence za korisnika. Mi na?im klijentima pru?amo opse?nu podr?ku kod planiranja i provedbe Due Diligenca. Pri tome realisti?no procjenjujemo ?anse i rizike. U okviru analize promatraju se od slu?aja do slu?aja, npr. stanje imovine i financijskih rezultata, nov?ani tok, tr?i?na pozicija, porezni rizici te kadrovska situacija. Mi za na?e klijente razra?ujemo ?vrste temelje za odluku, koji baziraju na pouzdanim modelima procjene, statistike kao i analize osjetljivosti te omogu?avaju sagledavanje rizika. Na temelju simulacija dodatno prezentiramo i utjecaj transakcije na bilancu dru?tva. Ukoliko imate ikakvih upita glede na?ih usluga slobodno nam se obratite. FINANCIJSKO I INVESTICIJSKO SAVJETOVANJE U eri dru?tva kapitala, o?uvanje vrijednosti novca u vremenu postala je bitna okosnica svakog kako pojedinca, tako i poslovnog subjekta (ulaga?a). Dana?nja mogu?nost ulaganja na doma?em i stranom tr?i?tu otvara niz rizika koje je lak?e sagledati uz kvalitetan stru?an tim. - Investicije u osnovna sredstva – Optimalna kombinacija ulaganja uz kori?tenje svih poreznih olak?ica cilj je svakog poduzetnika. Na?e konzultantske usluge Vam omogu?avaju da maksimalno iskoristite pogodnosti u okviru zakona. - Investicije radi o?uvanja vrijednosti g...

consultum.hr Similar Website

Domain Site Title
city-hotel.ba Dobrodo?li
filmeta.com Dobrodo?li
kislozelje.com Dobrodo?li
komunela.hr Dobrodo?li
ekobel.net Dobrodo?li
lavanda-nesek.com Dobrodo?li !
lekarna-toplek.si Dobrodo?li
km-z.si Dobrodo?li
kmetovalec.si Dobrodo?li
fototrend.net Dobrodo?li
slika.hr Dobrodo?li
psyhoaktiva.hr Dobrodo?li!
moravske-toplice.com Dobrodo?li
schindele-minerali.si Dobrodo?li
banknotes-store.eu Dobrodo?li
tisina.si Dobrodo?li
igp-split.hr Dobrodo?li
piraeusleasing.rs Piraeus Leasing | Dobrodo?li